PRZESŁANKI

 PRZESŁANKI   do WSTĘPNYCH ZAŁOŹEŃ PROGRAMU ROZWOJU BUDOWNICTWA  JEDNORODZINNEGO dla MŁODYCH SZCZECINIAN na OBRZEŻACH MIASTA SZCZECINA*

  1. Historyczno-cywilizacyjne 1.1 Zdecydowana większość młodych szczecinian wywodzi się z drugiego, co najwyżej trzeciego pokolenia Polaków, którzy osiedlili się na tzw. ziemiach odzyskanych zostawiając często własną ziemię i majątki na kresach na pastwę losu. Młodzi szczecinianie, których ojcowie, a nie rzadko dziadkowie pozostawili po sobie w oswojonym przez siebie Szczecinie trwały ślad,  mają prawo oczekiwać od władz samorządowych  mądrego i hojnego wybiegnięcia w przyszłość  swojego miasta. Pomnożony przez ich rodziców majątek na ziemiach odzyskanych winien stanowić kapitał założycielski do prospołecznych programów rozwoju miasta.

1.2 Obecnie w Szczecinie wytworzyła się sytuacja w której rzesza młodych szczecinian, nie zamożnych, bo pozbawionych szans na posiadanie własnego kapitału /ziemia, nieruchomość/ skazana jest na opuszczenie rodzimego miasta bądź wegetację. Tak niedawne  bariery ustrojowe blokujące pozyskiwanie ziemi na własność, a także zważywszy na spekulacyjny charakter rynku gruntów i nieruchomości w dobie obecnej, młodzi szczecinianie stoją  na przegranej  pozycji, gdyż pozbawieni są perspektyw „bycia na swoim”.

  1. Społeczno-kulturowe 2.1 Podobno z zazdrości ptakom ludzie stworzyli samolot. Dlaczego nie pozazdrościmy ptakom swobody w wyborze miejsca i budulca pod rodzime gniazdo? Po co?     Aby zacząć myśleć inaczej o przyszłych rozwiązaniach strukturalnych czyniąc z własnościowego prawa do ziemi dobro powszechne.
    Póki co ziemi gminnej  i państwowej na Pomorzu Zachodnim nie brakuje!

2.2 Prawo do godziwego kawałka ziemi, czyli „bycia na swoim” powinno stać się fundamentem i zarazem priorytetem w budowaniu tożsamości wspólnoty lokalnej przez samorząd w naszym mieście i władze województwa.                                                                                                                         Młodzi szczecinianie mając na własność grunt będą mogli zakorzenić się na obcej sobie dotąd ziemi i wiązać swoją przyszłość ze swoim miastem!

2.3 Miasto dla swojego rozwoju potrzebuje „świeżej krwi” z zewnątrz w postaci młodej, fachowej kadry do zarządzania biznesem, usługami, administracją , kulturą i nauką.                                                                                                                            Nieodległa w czasie perspektywa nabycia na własność działki budowlanej na korzystnych warunkach , może stać się magnesem także dla przyjezdnych, którzy chcieliby swoją przyszłość wiązać ze Szczecinem.                                                                                    *materiał do debaty mieszkaniowej pt „Moje pierwsze własne mieszkanie – towarem czy może prezentem?” w ramach sympozjum na szczecińskim Zamku pn. „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, hojność, wspaniałomyślność – o rehabilitację cnót”- 20-21 listopada 2009

KRYTERIA precyzujące określenie terminu: „młody szczecinianin”

 

„młody szczecinianin” to ten, kto w dniu ubiegania się  o nabycie prawa do takiej działki spełnia łącznie zawarte w podpunktach następujące warunki /kryteria/:

 

a/ nie ukończył 38 roku życia

b/ uczęszczał** do szkół szczecińskich na poziomie podstawowym i średnim co najmniej przez 12 lat  albo przepracował*** w Szczecinie na pełnym etacie okres minimum 10 lat

c/ pozostaje w swoim pierwszym  związku małżeńskim

d/ posiada ze związku małżeńskiego co najmniej dwoje dzieci.****

 

**kryterium to wydaje się lepsze od: „zamieszkiwania”/uzasadnienie: narażenie na nadużycia z tytułu fikcyjnych meldunków/

 

***okres studiów zalicza się w poczet lat przepracowanych tym, którzy uczęszczali w Szczecinie do szkół na poziomie podstawowym  / do szkół średnich trafiają już uczniowie przyjezdni!/

uzasadnienie: przywilej z tytułu wkładu pracy dla miasta przez ich rodziców ew.dziadków

 

**** rodzina rozwojowa jest bardziej zainteresowana „zakorzenieniem się”

 

 ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

Miasto zobowiązane jest do:

a/  powołania przedsiębiorstwa komunalnego, które zarządzałoby w/w programem

b/ ustalenie stabilnego systemu finansowania  programu

c/  sukcesywnego pozyskiwania  terenów pod budownictwo jednorodzinne na obrzeżach Szczecina

d/  sukcesywnego zbrojenia pozyskanych terenów z doprowadzeniem mediów i dróg dojazdowych oraz dokonania podziału geodezyjnego

e/  wyłonienia gremium kwalifikacyjnego z udziałem czynnika społecznego i przyjęcia jawnych kryteriów kwalifikacyjnych  nie sprzecznych z założeniami wstępnymi programu

f/ publikacji w internecie listy ubiegających się o nabycie prawa do działki „młodych  szczecinian” i  ustalonej ich kolejności oczekiwania z możliwością odwołania się od decyzji

oprac. Arkadiusz Więcko, Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach,  Szczecin  dnia 30.10.2009

Brak możliwości komentowania.