Umowa partnerska z I LO w Szczecinie

Umowa partnerska

pomiędzy

Fundacją Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot p.w.Dzieciątka Jezus  z siedzibą w Szczecinie reprezentowaną przez p.Marka Dorożyńskiego – prezesa  i p. Arkadiusza Więcko-członka zarządu, koordynatora programu edukacyjnego z ramienia Fundacji

a

Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowaną przez panią mgr Ewę Budziach- dyrektora szkoły i p.dr Agnieszkę Kochan – nauczycielkę religii, koordynatora programu z ramienia szkoły
w zakresie:

realizacji Programu Edukacyjnego dla Młodzieży pn.”Od idei się zaczyna” .

ZASADY  WSPÓŁPRACY

  1. Partnerzy zakładają stałą współpracę w realizacji Programu Edukacyjnego „Od idei się zaczyna” w zakresie:

I.1. Wspólna realizacja na terenie szkoły – w ramach wybranych zajęć za zgodą nauczyciela – w kolejnym roku szkolnym, cyklu 6-7 spotkań młodzieży z wybranych sześciu klas pierwszych danego rocznika w II semestrze danego roku szkolnego / z kontynuacją na poziomie klasy drugiej – semestr I następnego roku szkolnego/ z prelegentami zaproszonymi do szkoły przez Fundację.

I.2. Realizacja przez Fundację,  za zgodą Rodziców w przypadku uczniów niepełnoletnich, projektu szkoleniowego dla wolontariuszy posługujących na rzecz potrzebujących rodzin z niepełnosprawnym intlektualnie dzieckiem pn.”Silny potrzebuje słabego” z grupą chętnych uczniów z klas objętych programem/ łącznie 15-20 chętnych/ w czasie pozalekcyjnym w II semestrze danego roku szkolnego .

I.3. Czynny udział grupy uczniów wraz z opiekunami z wybranych sześciu klas drugich uczestniczących w projekcie szkoleniowym dla wolontariuszy w pracach corocznego, listopadowego sympozjum/ debata-piątek po południu ,konferencje-sobota / na Zamku Książąt Pomorskich w  ramach Szczecińskiego Zalewu Myśli organizowanego przez Fundację. Każde wyjście jest dokumentowane tak jak wycieczka szkolna.

  1. W ramach stałej współpracy Partnerów ma miejsce następujący podział zadań:

II.1. Dyrekcja 1 LO w Szczecinie  zobowiązuje się  corocznie do:

a/ przygotowania odpowiedniej sali /60 miejsc siedzących, rzutnik, ekran, laptop/ oraz zorganizowania uczniom z sześciu klas objętych programem możliwości uczestnictwa pod opieką nauczyciela w spotkaniach z prelegentami w czasie  trzech kolejnych lekcji /po dwie klasy naraz/zgodnie z ustalonym wcześniej z Fundacją harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym.

b/ umożliwienie przeprowadzenia przez Fundację naboru chętnych uczniów / łącznie 15-20/  z klas objętych programem „Od idei się zaczyna” celem włączenia ich do projektu szkoleniowego dla wolontariuszy pn.„Silny potrzebuje słabego”

c/ udostępnienia Fundacji nieodpłatnie sali z tablicą, rzutnikiem i ekranem na 25 miejsc celem:

– przeprowadzenia czterech warsztatów  dla wolontariuszy z 1LO / po 4 godziny każdy/ w ustalonych wspólnie  z Fundacją terminach w wybrane soboty do południa w miesiącach: styczeń-marzec danego roku szkolnego

– pełnienia cotygodniowego dyżuru w szkole przez koordynatora z ramienia Biura Wolontariatu przy Fundacji w zakresie konsultacji z wolontariuszami w wybrany dzień powszedni w okresie: listopad – grudzień, styczeń – maj danego roku szkolnego

d/ wykorzystania tematyki spotkań z prelegentami podczas godzin wychowawczych w klasach objętych programem edukacyjnym w ciągu danego roku szkolnego

e/ zorganizowanie platformy współpracy szkoły z Fundacją  celem aktywnego włączenia młodzieży /w kolejnych rocznikach/ uczestniczącej w programie edukacyjnym do prac nad kształtem  listopadowych sympozjów na Zamku przygotowywanych przez Fundację w ramach cyklu Szczeciński Zalew Myśli

f/ nieodpłatnego udostępnienia Fundacji  auli, corocznie w II semestrze danego roku szkolnego celem zorganizowania koncertu  Zespołu Piosenki Naiwnej lub spektaklu teatralnego z udziałem niepełnosprawnych intelektualnie artystów ze szczecińskich wspólnot Międzynarodowego Ruchu „Wiara i Światło” dla uczniów sześciu klas pierwszych i sześciu drugich objętych objętych programem edukacyjnym w ramach jednej godziny zajęć lekcyjnych

g/ wpisanie powyższego programu edukacyjnego  do  ramowego programu wychowawczego szkoły w danym roku szkolnym

h/ wystąpienia w porozumieniu z Fundacją, rokrocznie do władz samorządowych, ministerstwa edukacji o wsparcie finansowe Programu Edukacyjnego „Od idei się zaczyna” w  kolejnym roku jego wdrażania na pokrycie takich kosztów jak: honoraria 6-7 prelegentów uczestniczących w spotkaniach z młodzieżą/po 3h lekcyjne/, poprowadzenie czterech warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszy objętych programem /po 6h lekcyjnych każdy/, obsługa Biura Wolontariatu przy Fundacji /75 h/czy też np. przeprowadzenie badań ewaluacyjnych nad efektywnością programu /50h/.

II.2. Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach zobowiązuje się do:

 a/zapewnienia właściwego doboru tematyki i prelegentów uczestniczących w 6-7 spotkaniach z młodzieżą objętą  Programem Edukacyjnym „Od idei się zaczyna” na terenie szkoły oraz czuwania nad sprawnym ich przebiegiem

b/ przygotowania , realizacji i zabezpieczenia finansowego projektu szkoleniowego „Silny potrzebuje słabego” w wymiarze 50 godzin dla wolontariuszy danego rocznika z klas drugich objętych programem, w tym poprowadzenia dla nich cyklu czterech szkoleniowych warsztatów  na terenie szkoły w czasie pozalekcyjnym

c/ włączenia zainteresowanej młodzieży objętej programem wraz z opiekunem do prac nad tematyką i kształtem kolejnej edycji  listopadowych sympozjów  na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach Szczecińskiego Zalewu Myśli przygotowywanego przez Fundację

d/ poniesienia innych, uwzględnionych w planie – poza wykorzystaną nieodpłatnie salą na terenie szkoły – kosztów związanych z realizacją poniższego Programu Edukacyjnego

e/ nieodpłatnej realizacji znaczącej części prac związanych z corocznym przygotowaniem i wdrożeniem Programu Edukacyjnego „Od idei się zaczyna” przez członków Fundacji i jej współpracowników /w tym m.in.praca koordynatora programu edukacyjnego z ramienia Fundacji i wolontariuszy z ruchu „Wiara i Światło”/.

III. Ustalenia końcowe

1.Program Edukacyjny „Od idei się zaczyna” przygotowany przez Fundację we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie obejmuje integralnie jako składowe: – 6-7 spotkań młodzieży I LO z prelegentami w cyklu rocznym

– projekt szkoleniowy „Silny potrzebuje słabego” dla chętnych wolontariuszy z klas objętych programem w II semestrze danego roku szkolnego

– listopadowe sympozjum na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach cyklu Szczeciński Zalew Myśli /www.fundacja-dom-rodzinny.org.pl/.

2.Umowa zawiera załączniki nierozerwalnie z nią związane:  założenia Programu Edukacyjnego „Od idei się zaczyna” oraz  projektu szkoleniowego dla wolontariuszy „Silny potrzebuje słabego”.

3.Koordynatorami Programu Edukcyjnego „Od idei się zaczyna” są:  Arkadiusz Więcko z ramienia Fundacji i dr Agnieszka Kochan z ramienia 1 LO.

4. Umowa partnerska staje się wiążąca obydwie strony na okres próbny w roku szk. 2011/2012 i obejmie na starcie uczniów wybranych sześciu klas pierwszych/rocznik 1995/ i sześciu drugich/rocznik 1994/z możliwością ewentualnej kontynuacji.

5.Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdejze stron.

 

Dyrektor szkoły                                                                       Prezes Fundacji

mgr Ewa Budziach                                                                   Marek Dorożyński

 

 

Szczecin    30 kwietnia 2011

 

Brak możliwości komentowania.