Tezy do dyskusji

TEZY  do dyskusji nad Założeniami Wstępnymi Wieloletniego Programu Rozwoju Mieszkalnictwa Jednorodzinnego na Obrzeżach Szczecina dla Młodych Rodzin ze Szczecina.

TEZA 1.

Każdy młody szczecinianin* ma prawo do nabycia na własność działki budowlanej /min. 1200m kw./ na obrzeżach Szczecina pod budownictwo jednorodzinne na zasadach uwzględniających realne dochody jego własnej rodziny.

*Objaśnienie terminu: młody szczecinianin to ten, kto w dniu ubiegania się  o nabycie prawa do takiej działki spełnia łącznie zawarte w podpunktach następujące warunki:

a/ nie ukończył 38 roku życia

b/ uczęszczał** do szkół szczecińskich na poziomie podstawowym i średnim co najmniej przez 12 lat  albo przepracował*** w Szczecinie na pełnym etacie przez minimum 10 lat

d/ pozostaje w swoim pierwszym  związku małżeńskim

e/ posiada ze związku małżeńskiego co najmniej dwoje dzieci.

**kryterium to wydaje się lepsze od: „zamieszkiwania”/uzasadnienie: narażenie na nadużycia z tytułu fikcyjnych meldunków/

***okres studiów zalicza się w poczet lat przepracowanych tym, którzy uczęszczali w Szczecinie do szkół na poziomie podstawowym  / do szkół średnich trafiają już uczniowie przyjezdni!/

uzasadnienie: przywilej z tytułu wkładu pracy dla miasta przez ich rodziców ew.dziadków

TEZY UZUPEŁNIAJĄCE:

T 1.1 Prawo do wymienionej w tezie działki jest niezbywalne, nie podlega podnajmowi.

T 1.2 Prawo do wymienionej działki „młody szczecinianin” może nabyć tylko jeden raz w swoim życiu.

T 1.3 Miasto ma pierwszeństwo wykupu działki wraz z posadowioną nieruchomością nabytej przez „młodego szczecinianina” w przypadku rezygnacji przez niego lub fizycznego opuszczenia siedziska przez jego najbliższą  rodzinę.

 

TEZA 2.

Władze samorządowe miasta Szczecina zobowiązane są do realizacji wieloletniego programu rozwoju budownictwa jednorodzinnego na obrzeżach Szczecina z przeznaczeniem dla „młodych szczecinian” na zasadach własnościowych przyjętych w tezie1.

T 2.1 Miasto zobowiązane jest do:

a/  powołania przedsiębiorstwa komunalnego, które zarządzałoby w/w programem

b/  sukcesywnego pozyskiwania  terenów pod budownictwo jednorodzinne na obrzeżach Szczecina

c/  sukcesywnego zbrojenia pozyskanych terenów z doprowadzeniem mediów i dróg dojazdowych oraz dokonania podziału geodezyjnego

d/  wyłonienia gremium kwalifikacyjnego z udziałem czynnika społecznego i przyjęcia jawnych kryteriów kwalifikacyjnych  nie sprzecznych z założeniami wstępnymi programu

e/ publikacji w internecie listy ubiegających się o nabycie prawa do działki „młodych  szczecinian” i  ustalonej ich kolejności oczekiwania z możliwością odwołania się od decyzji

 

 

Oprac.  Arkadiusz Więcko, prezes Fundacji Dom Rodzinny w Łysogórkach, organizator debaty ”Moje pierwsze własne mieszkanie – towarem czy może prezentem?” w ramach sympozjum na Zamku w Szczecinie pn „Za darmo nie na darmo. Bezinteresowność, hojność, wspaniałomyślność – o rehabilitację cnót” 20-21 listopada 2009

Brak możliwości komentowania.