Statut fundacji

 

STATUT

 

Fundacji Dom Rodzinny

Jandrzejówka

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.   Fundacja Dom Rodzinny Jandrzejówka w Starych Łysogórkach zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Marzenę  i Arkadiusza Więcko zwanych dalej fundatorami aktem notarialnym nr 8000/1990 z dnia 12.12.1990.

§ 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 2a. Statut i cele Fundacji mogą zostać zmienione w dowolnym czasie przez Zarząd.

§ 3. Fundacja została ustanowiona na czas niekreślony, działa na terenie diecezji szczecińsko – kamieńskiej i ma swoją siedzibę w Szczecinie.

§ 4.   Fundacja używa logo przedstawiające obraz konturów szopki z zawartym wewnątrz niej znakiem greckiej litery x i nakładającym się na nią znakiem litery P z podpisem u dołu rysunku: Jandrzejówka. Fundacja używa skrótu nazwy: Fundacja Jandrzejówka.

§ 5. Nadzór nad Fundacją, co do zgodności jej działania z przepisami prawa i statutem oraz celem w jakim Fundacja  jest ustanowiona, sprawuje Minister Zdrowia i Prezydent Miasta Szczecina.

§ 6. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w ustawie na mocy uchwały Zarządu.

§ 7. W razie likwidacji Fundacji, cały majątek Fundacji zostaje przekazany diecezji szczecińsko – kamieńskiej lub  organizacji pozarządowej działającej dla pożytku publicznego na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. O likwidacji Fundacji zostanie zawiadomiony Minister Zdrowia i Prezydent Miasta Szczecina.

 

                                                                               Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 8.   Celem Fundacji jest powołanie do życia i utrzymanie domu rodzinno – rekreacyjnego w Starych Łysogórkach ( diecezja Szczecińsko – Kamieńska ) dla sierot upośledzonych umysłowo ( na pobyt stały ) I młodzieży upośledzonej umysłowo, ich rodzin i przyjaciół ze szczecińskich wspólnot „ Wiara i światło ” ( na okres letniego i zimowego wypoczynku )

§ 9. Fundacja realizuje swój cel poprzez:

a) prowadzenie remontów domu i zaplecza gospodarczego, wyposażenie i utrzymanie wnętrz,

b) pomoc w prowadzeniu przydomowego ogródka i gospodarstwa,

c) zaangażowanie chętnych przyjaciół do wspólnego zamieszkania w domu wraz z upośledzonymi sierotami,

d) zorganizowanie stałych zajęć dla upośledzonych umysłowo sierot – uczestników domu na stałe,

e) organizowanie życia kulturalnego i duchowego oraz sponsorowanie działalności osób z upośledzonych umysłowo ze wspólnot „ Wiara i światło ”.

§ 10. Dla osiągnięcia w par.8 celu, Fundacja prowadzi działalność:

1. opiekuńczą,

2. organizacyjną – porządkową.

§ 11. Przedmiot działalności o której mowa w par.10 pkt.1, 2 stanowią:

a) opieka nad zagrodą „Jandrzejówka” w Starych Łysogórkach 6 będąca własnością Fundacji,

b) podejmowanie inicjatyw i inwestycji związanych z bazą materialną, sprzyjających czasowemu lub stałemu pobytowi osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin,

c) wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin ze szczecińskich wspólnot międzynarodowego ruchu „Wiara i Światło”,

d) cykliczne i okazjonalne przedsięwzięcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin integrujące je ze społeczeństwem m.in. rekolekcje, obozy wypoczynkowe, zabawy, wyjazdy integracyjne, sympozja , wystawy, spotkania w ramach Szczecińskiego Zalewu Myśli.

§ 12. Fundacja współdziała z fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, które pragną służyć osobom upośledzonym umysłowo. Fundacja priorytetowo traktuje potrzeby osób upośledzonych umysłowo skupionych we wspólnotach „Wiara i Światło” na terenie Szczecina.

§ 13. Fundacja współuczestniczy w międzynarodowej działalności na rzecz osób upośledzonych umysłowo.

§ 14. Majątek Fundacji stanowi kwota dwustu tysięcy złotych wniesiona przez fundatorów według stanu na dzień założenia Fundacji oraz majątek nabyty w toku działalności Fundacji.

§ 15. Fundacja gromadzi środki pieniężne pochodzące z:

1. darów pieniężnych i rzeczowych osób fizycznych i prawnych,

2. pomocy finansowej i rzeczowej udzielanej przez inne fundacje, organizacje i instytucje krajowe i zagraniczne,

3. zapisów testamentalnych i darowizn,

4. prowadzonej działalności gospodarczej,

5. organizowania akcji, imprez i wydarzeń mających na celu przysporzenie majątku Fundacji.

 

Rozdział 3

Organy Fundacji

§ 16. Fundacją kieruje zarząd, który składa się z 3-5 członków, w tym prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów i pozostałych członków zarządu.

§ 17. Członków zarządu powołują i odwołują fundatorzy.

§ 18. Członkowie zarządu pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

§ 19. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu Fundacji w zakresie zawierania umów oraz podejmowania zobowiązań finansowych wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i członka zarządu. W pozostałych sprawach Fundacja może być reprezentowana przez prezesa lub wiceprezesa działających samodzielnie.

§ 20. Zarząd Fundacji posiada następujące uprawnienia :

a) realizuje cele Fundacji na terenie jej działania

b) opracowuje plany działalności oraz jej budżet

c) zarządza majątkiem oraz finansami Fundacji

d) zaciąga zobowiązania i zawiera umowy

e) ustala regulaminy i instrukcje wewnętrzne

f) kieruje działalnością gospodarczą

g)dokonuje zmian statutu.

§ 21. Uchwały zarządu przechodzą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Do zaciągnięcia przez Fundację zobowiązania przekraczającego kwotę 10.000 zł wymagane jest uprzednie podjecie przez Zarząd uchwały.

§ 22.Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

                                                                                 Szczecin, dnia 28.11.2017

Podpisy członków Zarządu:

  1. Adam Szczemierski
  2. Marzena Więcko –
  3. Wanda Germata – Bejuk
  4. Mateusz Szabelski

Brak możliwości komentowania.